80 MERKEN - 2300 VOEDINGSSUPPLEMENTEN - GRATIS LEVERING VANAF €50

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van NF Nutraceuticals BV. De voorwaarden zijn voor iedereen toegankelijk en opgenomen op de internetsite van NF Nutraceuticals BV (www.nutri4all.com).

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. NF Nutraceuticals BV behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden op elk moment te wijzigen zonder voorafgaandelijke verwittiging.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door NF Nutraceuticals BV erkend.

NF Nutraceuticals BV garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal NF Nutraceuticals BV bestellingen binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er om een of andere reden abnormale vertraging is, of een bestelling kan niet volledig dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van NF Nutraceuticals BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door NF Nutraceuticals BV geleverde koopwaar aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Verzending

Bestellingen worden over het algemeen binnen 3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. U krijgt van ons een trackingnummer waarmee u uw pakket online kan opvolgen, van zodra we uw bestelling hebben afgegeven aan de chauffeur.

Leveringen gebeuren op weekdagen (uitgezonderd op feestdagen) en tussen 8u en 17u. Om het pakket af te leveren is een handtekening nodig. Is de eerste aflevering niet gelukt? Dan komt de chauffeur de dag nadien opnieuw bij u langs. Daarna wordt het pakket opnieuw naar ons verzonden en nemen we contact met u op voor verdere instructies.

We sturen u een email als uw zending is overgemaakt aan de chauffeur. Binnen de Benelux ontvangt u uw bestelling normaal de werkdag die volgt op deze email. Voor andere landen binnen Europa kan de levering 3 tot 7 dagen in beslag nemen.

Verzendkosten

Zendingen binnen de Benelux zijn gratis vanaf 50 € / 3,95 € tussen 25 € en 50 € / 5,95 € onder de 25 €. De transportkosten buiten de Benelux verschillen per land en worden weergegeven in uw winkelmandje. Apart geplaatste bestellingen kunnen niet samengevoegd worden. Voor elke bestelling zullen dus verzendkosten in rekening worden gebracht. Mail naar info@nutri4all.com voor meer informatie over verzendtarieven of verzending op maat naar landen die niet in de lijst staan. Alle genoemde termijnen zijn indicatief.

Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief BTW.

Betaling

Betalingen worden ontvangen door Mollie. Betalingen worden aanvaard via Paypal, iDEAL, Bancontact, Maestro, Visa, Mastercard, online banking van uw bank of via bankoverschrijving. Een betaling via bankoverschrijving duurt langer. Een bestelling wordt pas verzonden als het juiste bedrag op onze rekening is overgemaakt.

Zichttermijn / herroepingsrecht

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand, heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde koopwaar zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde koopwaar niet aan NF Nutraceuticals BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij NF Nutraceuticals BV. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde koopwaar tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de koopwaar dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend (gesloten verzegeling). Indien de koopwaar bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van het geen is bepaald in de vorige zin, draagt NF Nutraceuticals BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde koopwaar komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

Garantie

NF Nutraceuticals BV staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

De afnemer is verplicht de geleverde koopwaar bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde koopwaar verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan NF Nutraceuticals BV) deze gebreken schriftelijk te melden aan NF Nutraceuticals BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 week na levering aan NF Nutraceuticals BV schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de koopwaar dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door NF Nutraceuticals BV gegrond worden bevonden, zal NF Nutraceuticals BV naar haar keuze of de geleverde koopwaar kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van NF Nutraceuticals BV steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende koopwaar. Iedere aansprakelijkheid van NF Nutraceuticals BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

NF Nutraceuticals BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van de afnemer.

Deze garantie geldt niet indien:

- en zolang de afnemer jegens NF Nutraceuticals BV in gebreke is;

- de geleverde koopwaar aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszinds onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van NF Nutraceuticals BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

- de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

Promotionele aanbiedingen

Promotionele aanbiedingen van NF Nutraceuticals BV zijn alleen geldig wanneer en voor zo lang ze op de website worden aangeboden en zolang de voorraad strekt. Ze zijn niet van toepassing op vervolg- en/of nabestellingen.

NF Nutraceuticals BV kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor haar promotionele aanbieding indien de klant zou begrijpen dat de promotionele aanbieding, of een onderdeel daarvan, een vergissing of typefout bevatte.

Mondelinge toezeggingen binden NF Nutraceuticals BV slechts nadat deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

Een overeenkomst tussen NF Nutraceuticals BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling door NF Nutraceuticals BV is aanvaard.

NF Nutraceuticals BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

Overmacht

NF Nutraceuticals BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van NF Nutraceuticals BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

NF Nutraceuticals BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is NF Nutraceuticals BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien NF Nutraceuticals BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van alle door NF Nutraceuticals BV aan de afnemer verkochte en geleverde koopwaar blijft bij NF Nutraceuticals BV zolang de afnemer de vorderingen van NF Nutraceuticals BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van NF Nutraceuticals BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

De door NF Nutraceuticals BV geleverde koopwaar welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende koopwaar te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan NF Nutraceuticals BV of een door NF Nutraceuticals BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin NF Nutraceuticals BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die koopwaar aldaar mee te nemen.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde koopwaar dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht NF Nutraceuticals BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectuele eigendom

De teksten, paginavermeldingen, illustraties, foto's, datasheets en andere illustratieve elementen op de website www.nutri4all.com zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het recht op intellectuele eigendom. De inhoud van de site www.nutri4all.com mag niet worden gekopieerd. Niets mag worden veranderd, niets mag op een andere site worden geplaatst, niets mag worden gepubliceerd in welke vorm ook zonder geschreven voorafgaande toestemming van NF Nutraceuticals BV. Deze site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door de auteursrechten van derden beschermd zijn. NF Nutraceuticals BV geeft op geen enkele manier en in geen enkel geval de toestemming om haar intellectuele eigendom, noch die van derden te gebruiken.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nedelands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen NF Nutraceuticals BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij NF Nutraceuticals BV er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.